Mäurer & Wirtz

Gegevensbescherming

Bedankt voor het bezoeken van onze website. We stellen uw interesse in ons bedrijf op prijs. Onder de volgende link vindt u informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten in het Nederlands:

Algemene informatie betreffende gegevensbescherming

Deel 1: Informatie over gegevensbescherming en gegevensverwerking door ons conform artikel (art.) 13, 14 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij nemen gegevensbescherming serieus en informeren u hiermee over hoe wij uw gegevens verwerken en op welke rechten u aanspraak kunt maken volgens de wettelijke bepalingen betreffende gegevensbescherming. Geldig per 25 mei 2018.

 

1. 1. Voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instanties en de bijbehorende contactgegevens
verantwoordelijke instanties in het kader van het recht op gegevensbescherming
DALLI-WERKE GmbH & Co. KG
MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Zweifaller Str. 120
52224 Stolberg
Tel.: +49[0]2402 89-0
E-mailadres: kontakt@dalli-group.com
of info@m-w.de

Contactgegevens van onze verantwoordelijken voor gegevensbescherming:
DALLI-WERKE GmbH & Co. KG
MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
Zweifaller Str. 120
52224 Stolberg
E-mailadres: datenschutz@dalli-group.com of datenschutz@m-w.de

2. Doelen waarvoor en rechtelijke gronden op basis waarvan wij uw gegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming, evenals andere voorschriften betreffende gegevensbescherming. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande delen. Welke gegevens er worden verwerkt en op welke wijze deze worden gebruikt, is afhankelijk van de uitbestede en de overeengekomen diensten. Andere details of aanvullingen met betrekking tot de doelen van de gegevensverwerking kunt u vinden in de desbetreffende contractdocumentatie, formulieren, een toestemmingsverklaring en/of andere door u aangeleverde informatie (bijv. in het kader van het gebruik van onze website of onze algemene voorwaarden). Bovendien kan deze informatie over gegevensbescherming van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Informatie hierover is te vinden op onze websites www.dalli-group.com, www.dalli-group.de, www.mydalli.de en www.m-w.de.

2.1 Gebruik voor het naleven van een contract of uit hoofde van een voorlopige overeenkomst (art. 6, lid 1b van de AVG)
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor het uitvoeren van onze contracten met u en voor de uitvoering van uw opdrachten, evenals het uitvoeren van maatregelen en activiteiten in het kader van precontractuele betrekkingen, bijv. met geïnteresseerden. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt om diensten overeenkomstig uw opdrachten en wensen uit te voeren; hiervoor wordt gebruikgemaakt van noodzakelijke diensten, maatregelen en activiteiten. Dit omvat hoofdzakelijk de contractgerelateerde communicatie met u, verifieerbaarheid van de transacties, opdrachten en andere overeenkomsten, kwaliteitscontrole door middel van passende documentatie, coulanceverlening, maatregelen voor het beheer en de optimalisatie van bedrijfsprocessen, en voor het vervullen van de algemene zorgplichten, beheer en controle door verbonden bedrijven (bijv. het moederbedrijf); statistische beoordelingen voor de aansturing van het bedrijf, kostenregistratie en -beheer, rapportages, interne en externe communicatie, management in noodgevallen, afrekeningen en de fiscale raming van bedrijfsdiensten, risicomanagement, handhaving van wettelijke aanspraken en verdediging bij rechtelijke geschillen, gebouw- en installatieveiligheid (o.a. door systeem- en waarschijnlijkheidstests), waarborging en toezicht op naleving van de huisregels (bijv. door toegangscontrole), garantie van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van de gegevens, voorkomen en oplossen van misdrijven, controle door toezichthoudende organen of controlerende instanties (bijv. herziening).

2.2 Doeleinden binnen het kader van een legitiem belang van ons of externe partijen (art. 6, lid 1f van de AVG)
Naast voor de daadwerkelijke uitvoering van een contract of voorlopige overeenkomst, verwerken wij uw gegevens eveneens indien dit noodzakelijk is om het rechtmatige belang van ons of van externe partijen te waarborgen, en dan met name voor de volgende doeleinden:
• adverteren of markt- en opiniepeilingen, in zoverre u geen bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van uw gegevens;
• verzamelen van resultaten evenals de gegevensuitwisseling met kredietbureaus, in zoverre dit ons commerciële risico overstijgt;
• controle en optimalisatie van processen voor de risicoanalyse;
• verdere ontwikkeling van diensten en producten, evenals bestaande systemen en processen;
• openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van due diligence bij zakelijke verkooponderhandelingen;
• voor de vergelijking met Europese en internationale terreurlijsten, in zoverre dit verdergaat dan de wettelijke verplichtingen;
• verzamelen van onze gegevens, o.a. door gebruik te maken van of onderzoek te doen naar openbaar toegankelijke gegevens;
• statistische analyse of de marktanalyse;
• benchmarking;
• handhaving van wettelijke aansprakelijkheden en ter verdediging bij juridische geschillen die niet direct zijn toe te schrijven aan de contractuele relatie;
• beperkte opslag van gegevens indien een verwijdering vanwege het bijzondere type opslag niet of alleen met onevenredige inspanning mogelijk is;
• ontwikkeling van scoringsystemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;
• ter voorkoming en oplossing van misdrijven, zo niet uitsluitend voor het voldoen aan de wettelijke vereisten;
• de gebouw- en installatieveiligheid (bijv. door toegangscontroles en videobewaking), in zoverre dit de algemene zorgplicht overstijgt;
• interne en externe onderzoeken, veiligheidscontroles;
• het evt. meeluisteren met of opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteitscontrole en voor trainingsdoeleinden;
• het verkrijgen en het behouden van certificeringen van privaatrechtelijke of officiële aard;
• de garantie en naleving van de huisregels door middel van passende maatregelen, ook door videobewaking, ter bescherming van onze klanten en medewerkers, evenals voor de verzameling van bewijsmiddelen bij eventuele misdrijven en voor het voorkomen hiervan.

2.3 Gebruik in het kader van uw toestemming(art. 6, lid 1a van de AVG)
Verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden) kan ook op basis van uw toestemming gebeuren. In de regel kunt u deze toestemming altijd herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die voor de inwerkingtreding van de AVG en voor 25 mei 2018 aan ons zijn meegedeeld. Over het gebruik en de consequenties van een herroeping of het niet meedelen van uw toestemming wordt u specifiek in de desbetreffende tekst van de toestemming geïnformeerd.
In principe geldt dat het herroepen van een toestemming alleen op toekomstige situaties van toepassing is. Verwerkingen die voor het herroepen hebben plaatsgevonden, worden hierdoor niet beïnvloed en blijven rechtmatig.

2.4 Gebruik voor het vervullen van de wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1c van de AVG) of in het publieke belang (art. 6, lid 1e van de AVG
Net zoals iedereen die commercieel actief is, moeten ook wij voldoen aan vele wettelijke verplichtingen. Primair zijn dit de wettelijke eisen (bijv. handels- en belastingwetten), maar ook, indien van toepassing, regelgevende of andere wettelijke vereisten. Tot de doelen voor de verwerking behoren zo nodig identiteits- en leeftijdscontrole, preventie van fraude en het witwassen van geld, het voorkomen, bestrijden en oplossen van misdrijven rondom de financiering van terrorisme en vermogensdelicten, vergelijking met Europese en internationale terreurlijsten, het voldoen aan fiscale controle- en meldplichten, evenals de archivering van gegevens met het oog op de gegevensbescherming en de gegevensveiligheid en de controle door belasting- en andere autoriteiten. Bovendien kan de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van regulerende/wettelijke maatregelen met het oog op de bewijslast, strafvervolging of het inzetten van civielrechtelijke aanspraken noodzakelijk zijn.

3. De door ons verwerkte gegevenscategorieën, in zoverre wij gegevens niet direct van u ontvangen, en de herkomst ervan
In zoverre dit voor de uitvoer van onze diensten noodzakelijk is, verwerken wij van andere bedrijven of overige externe partijen (bijv. kredietbureaus, uitgevers van mailinglijsten) op toegestane wijze ontvangen persoonsgegevens. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens die wij op betrouwbare wijze uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals telefoonboeken, handels- en verenigingsregisters, meldingsregisters, debiteurenadministraties, het kadaster, de pers, internet en andere media) verkregen, ontvangen of verworven hebben en die wij mogen verwerken.

Soorten relevante persoonsgegevens kunnen onder andere zijn:
• persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep/branche en vergelijkbare gegevens)
• contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en vergelijkbare gegevens)
• adresgegevens (meldingsgegevens en vergelijkbare gegevens)
• betalings-/kredietbevestigingen van bankpassen en creditcards
• informatie over uw financiële situatie (kredietinformatie, inclusief scoring, evenals gegevens over de economische risico's)
• Klantgeschiedenis
• Gegevens over uw gebruik van de door ons aangeboden telemedia (bijv. tijdstip van een gebruik van onze website(s), app(s) of nieuwsbrief, aangeklikte sites/links van ons of ingezonden en vergelijkbare gegevens)
• Videogegevens.

4. Ontvangers of categorieën van ontvangers van uw gegevens
Binnen ons bedrijf ontvangen bepaalde interne afdelingen en/of delen van de organisatie uw gegevens, die deze voor het naleven van onze contractuele en wettelijke plichten of in het kader van de verwerking en uitvoering van onze rechtmatige belangen nodig hebben. Het doorgeven van uw gegevens aan externe instanties gebeurt uitsluitend
• in verband met de afwikkeling van de overeenkomst;
• met het oog op het naleven van wettelijke voorschriften waartoe wij voor beoordeling, melding of het doorgeven van gegevens verplicht zijn of indien het doorgeven van de gegevens een kwestie van publiek belang is (zie punt 2.4);
• in zoverre externe bedrijven de gegevens in onze opdracht als betrokken verwerker of uitvoerend bedrijf verwerken (bijv. externe datacentra, ondersteuning/onderhoud van EDV-/IT-toepassingen, archivering, documentatieverwerking, callcenterdiensten, compliancediensten, controlling/beheer, gegevensscreening voor fraudebestrijding, gegevensvalidatie en waarschijnlijkheidstests, gegevensvernietiging. inkoop/procurement, klantbeheer, lettershops, marketing, mediatechniek, research/onderzoek, risicobeheer, afrekening, telefonie, websitebeheer, auditingdiensten, kredietinstanties, drukkerijen of bedrijven voor gegevensverwijdering, koeriers- en logistieke diensten);
• op basis van onze rechtmatige belangen of het rechtmatige belang van externe partijen voor de in het kader van onder punt 2.2 genoemde doelen (bijv. aan autoriteiten, kredietbureaus, incassobureaus, advocaten, rechtbanken, adviesbureaus, bij het concern horende bedrijven en adviesorganen en controlerende instanties);
• als u ons toestemming hebt gegeven voor de overdracht van uw gegevens aan externe partijen.

Wij verstrekken uw gegevens daarnaast niet aan externe partijen. In zoverre wij in het kader van opdrachtverwerking dienstverlenende instanties betrekken, worden uw gegevens daar volgens dezelfde veiligheidsnormen als bij ons beschermd. In de overige gevallen mogen de ontvangers de gegevens alleen voor die doelen gebruiken waarvoor deze aan hen zijn overgedragen.

5. Bewaartermijn duur van uw gegevens
Wij verwerken uw gegevens en bewaren deze voor de duur van onze commerciële betrekking. Dat omvat ook de voorbereiding van een overeenkomst (precontractuele rechtsbetrekking) en de afwikkeling van een overeenkomst.

Bovendien hebben wij verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, voortvloeiend uit o.a. handels- en fiscale regelgeving. De daarin voorgeschreven periodes voor het bewaren van de documentatie bedragen, afhankelijk van het soort documentatie, zes, zeven of tien jaar na het einde van de commerciële betrekking of de precontractuele rechtsverhoudingen, en in uitzonderlijke gevallen zelfs 50 jaar, afhankelijk van het toepasselijk recht.

Verder kunnen speciale wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn vereisen, denk hierbij aan het bewaren van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringstermijn.

Als de gegevens niet meer nodig zijn voor het vervullen van de overeengekomen of wettelijke plichten en rechten, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij de tijdelijke verdere verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van de onder punt 2.2 vermelde doelen voortvloeiend uit de overwegend rechtmatige belangen. Een dergelijk overwegend rechtmatig belang is bijv. ook dan van toepassing indien een oplossing vanwege een bijzonder type opslag niet of alleen met onevenredige inspanning mogelijk is en een verwerking voor andere doeleinden door middel van geschikte technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

6. Verwerking van uw gegevens in een extern land of door een internationale organisatie
Een gegevensoverdracht naar autoriteiten in staten buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), zogenaamde externe landen, gebeurt dan indien het voor de uitvoering van een opdracht/overeenkomst noodzakelijk is, dit wettelijk is voorschreven (bijv. fiscale meldingsplichten), dit in het kader van een rechtmatig belang van ons of een externe partij dient te worden uitgevoerd en u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
Daarbij kan de verwerking van uw gegevens in een extern land ook gerelateerd aan de overeenkomst met dienstverleners in het kader van de opdrachtverwerking plaatsvinden. In zoverre er voor het desbetreffende land geen besluit van de EU-commissie ligt over een daar aanwezig en toegepast gegevensbeschermingsniveau, garanderen wij conform de EU-voorschriften betreffende gegevensbescherming door overeenkomstige verdragen dat uw rechten en vrijheden correct beschermd en gewaarborgd worden. Dergelijke uitgebreide informatie stellen wij u op aanvraag beschikbaar.
Informatie over de geschikte of passende garanties en over de mogelijkheid om een kopie daarvan te ontvangen, kunnen op aanvraag bij de door het met de gegevensbescherming belaste verantwoordelijke bedrijf worden opgevraagd.

7. Uw rechten betreffende gegevensbescherming - Onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van eventuele bijzondere nationale voorschriften kunt u uw recht op gegevensbescherming uitoefenen
• Zo hebt u het recht om door onsinformatie over de over u bij ons opgeslagen gegevens conform de regels van art. 15 van de AVG te ontvangen.
• Op uw aanvraag zullen wij de over u opgeslagen gegevens conform art. 16 van de AVG corrigeren indien deze ontoereikend of incorrect zijn.
• Als u dit wenst, zullen wij uw gegevens conform de bepalingen van art. 17 van de AVG verwijderen indien dit niet in strijd is met andere wetgeving of een overwegend belang van ons (bijv. ter verdediging van onze rechten en aanspraken).
• Met inachtneming van de voorwaarden van art. 18 van de AVG kunt u van ons verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.
• Verder kunt u de verwerking van uw gegevens herroepen conform art. 21 van de AVG; op basis hiervan moeten wij de verwerking van uw gegevens dan staken. Dit herroepingsrecht geldt echter alleen onder zeer bijzondere omstandigheden rondom uw persoonlijke situatie, waarbij rechten van ons bedrijf uw herroepingsrecht eventueel kunnen belemmeren.
• Ook hebt u het recht om uw gegevens conform de voorwaarden van art. 20 van de AVG in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare indeling te ontvangen of aan een externe partij over te dragen.
• Bovendien hebt u het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde en toekomstige werking te herroepen (zie punt 2.3).
• Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming (art. 77 van de AVG). Wij raden altijd aan om een klacht ook naar onze

Uw verzoeken betreffende het uitoefenen van uw rechten dienen indien mogelijk schriftelijk naar het hierboven vermelde adres of direct naar onze afdeling voor gegevensbescherming te worden gestuurd.

8. Reikwijdte van uw plichten om uw gegevens beschikbaar te stellen
U dient alleen die gegevens beschikbaar te stellen, die voor het opzetten en uitvoeren van een commerciële betrekking of voor een precontractuele relatie met ons noodzakelijk zijn, of waartoe wij wettelijk verplicht zijn deze te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij in principe niet in de positie zijn om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren. Dit kan ook van toepassing zijn op gegevens die later nodig zijn in het kader van de commerciële betrekking. In zoverre wij daarnaast nog gegevens van u nodig hebben, wordt u specifiek gewezen op de vrijwillige verstrekking hiervan.

9. Aanwezigheid van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen in uitzonderingsgevallen (inclusief profilering)
Wij maken conform artikel 22 van de AVG geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. Indien wij een dergelijk proces in de toekomst op basis van uitzondering toch zullen gebruiken, informeren wij u hierover specifiek indien dit wettelijk verplicht is.

Onder bepaalde omstandigheden verwerken wij uw gegevens deels met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen (profilering).
Om u doelgericht over producten te informeren en te kunnen adviseren, kunnen wij gebruikmaken van analyse-instrumenten. Deze maken aangepaste productvormgeving, communicatie en reclame, inclusief markt- en opiniepeilingen, mogelijk.

Er kunnen ook processen worden ingezet om uw solvabiliteit en kredietwaardigheid te beoordelen, maar ook om witwaspraktijken en fraude te bestrijden. Ter beoordeling van uw solvabiliteit en kredietwaardigheid kunnen zogenaamde scorewaarden worden gebruikt. Bij een scoring wordt aan de hand van berekeningen de waarschijnlijkheid bepaald dat een klant aan zijn overeengekomen betalingsverplichtingen kan voldoen. Dergelijke scorewaarden ondersteunen ons zo bij bijv. de beoordeling van de kredietwaardigheid en de besluitvorming in het kader van de productverkoop, en worden daarna gebruikt voor ons risicomanagement. De berekening is gebaseerd op wiskundig-statistisch erkende en bewezen processen en gebeurt op basis van uw gegevens, in dan in het bijzonder inkomensniveau, uitgaven, bestaande verplichtingen, beroep, werkgever, duur van de arbeidsovereenkomst, ervaringen uit vorige commerciële betrekkingen, overeengekomen terugbetaling van eerdere kredieten en informatie van kredietverstrekkers.

Hierbij worden geen gegevens verwerkt over de nationaliteit of persoonsgegevens die vallen onder bijzondere categorieën conform art. 9 van de AVG.

Informatie over uw herroepingsrecht - art. 21 van de AVG

1. U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens, welke op basis van art. 6, lid 1f van de AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging) of art. 6, lid 1e van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang of ten behoeve van uitoefening van het openbaar gezag) gebeurt, te herroepen indien daarvoor voldoende reden is voortvloeiend uit uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor op deze bepaling gebaseerde profilering in de zin van art. 4, lid 4 van de AVG.
Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij zwaarwegende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient ter handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijk ook om directe marketing uit te voeren. Indien uw geen reclame wenst te ontvangen, hebt u te allen tijde het recht om hier bezwaar tegen te maken; dit geldt ook voor profilering, in zoverre dit met dergelijke directe marketing te maken heeft. Dit bezwaar nemen wij in de toekomst in acht.

Uw gegevens worden niet meer voor het doel van directe marketing verwerkt, indien u de verwerking hiervan voor dit doel herroept of weigert.

Dit bezwaar hoeft niet volgens een bepaalde format te worden ingediend en dient zo mogelijk te worden gericht aan

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG
of MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG
Zweifaller Str. 120
52224 Stolberg
E-mailadres: kontakt@dalli-group.com of info@m-w.de

Deel 2: Uitgebreide informatie over de gegevensbescherming voor de website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Hier wordt uitgelegd welke gegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze precies worden gebruikt. Deze verklaring betreffende de gegevensbescherming geldt voor alle websites van DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, gelieerde bedrijven, Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG en de desbetreffende dochterondernemingen.

1. Gegevensverzameling en -verwerking
Als u onze website bezoekt, slaat onze webserver tijdelijk elk bezoek op in een protocolbestand. De volgende gegevens worden vastgelegd en tot het moment van automatische verwijdering opgeslagen:
• Datum en tijd van het bezoek
• Naam en URL van het opgevraagde bestand
• Overgedragen hoeveelheid gegevens
• Melding of het opvragen is geslaagd
• Herkenningsgegevens van het gebruikte browser- en besturingssysteem
• IP-adres van de gebruikte computer
• Website van waaruit het bezoek heeft plaatsgevonden
• Naam van uw internetprovider

De verwerking van deze gegevens gebeurt om het gebruik van de website mogelijk te maken (opzetten van verbinding) en uit hoofde van de systeemveiligheid en het technisch beheer van de netinfrastructuur.
Het IP-adres wordt alleen bij aanvallen op onze netinfrastructuur of vanwege andere veiligheidsredenen geëvalueerd.

2. Gebruik persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u ons via onze website meedeelt (bijv. uw naam en uw adres of e-mailadres), worden verwerkt om communicatie met u en uitvoering van het doel waarvoor u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld (bijv. in het kader van een aanvraag, bestelling van een doseerhulp of een prijsvraag/spel), mogelijk te maken.
Als u contact met ons opneemt voor het uitvoeren van een dienst of het toesturen van producten, worden uw persoonlijke gegevens zonder uw specifieke toestemming slechts gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst of de overeenkomst.

Hiertoe behoort in het bijzonder de overdracht van uw gegevens aan logistieke bedrijven, kredietverstrekkers of andere gebruikte dienstverleners die nodig zijn voor het uitvoeren van de dienst of de afwikkeling van de overeenkomst.
Het gebruik van deze gegevens voor eventuele aanbiedingen aan u per post of per e-mail om u over nieuwe producten en andere mogelijk interessante diensten en acties van ons bedrijf te informeren, gebeurt alleen in zoverre dit wettelijk is toegestaan en/of u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Elk gebruik van uw persoonsgegevens gebeurt alleen voor de genoemde doeleinden en om deze doeleinden te kunnen realiseren.

U kunt het ontvangen van reclame van DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, hieraan gelieerde bedrijven, Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG en de desbetreffende dochterondernemingen altijd herroepen door ons dit via het hieronder genoemde contact- of e-mailadres mee te delen. Meegedeelde toestemmingsverklaringen kunt u op elk moment herroepen door dit aan ons te melden via het hieronder genoemde contact- of e-mailadres.

3. Nieuwsbrief
Indien wij op uw verzoek een nieuwsbrief naar u mogen sturen, ontvangt u daarmee informatie over onze aanbiedingen en acties of - in zoverre vermeld - aanbiedingen en acties van onze samenwerkingspartners. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde via de afmeldingslink in de nieuwsbrief opzeggen zonder dat er hierdoor andere kosten ontstaan dan de overdrachtskosten conform het basistarief.

4. Overdracht van persoonsgegevens
De overdracht van persoonsgegevens aan overheidsinstanties en autoriteiten gebeurt alleen in het kader van de wettelijke voorschriften of indien de overdracht in het geval van aanvallen op onze netinfrastructuur voor rechts- en strafvervolging noodzakelijk is. Mogelijke, in het kader van de afwikkeling gebruikte dienstverleners ontvangen alleen uw gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de desbetreffende taken en zij zijn, net als onze eigen medewerkers, verplicht tot vertrouwelijkheid. Een overdracht aan andere instanties (externe partijen) gebeurt alleen in zoverre dit wettelijk is toegestaan. Daarnaast worden uw gegevens niet aan externe partijen overgedragen.

5. Veiligheid
DALLI-WERKE GmbH & Co. KG en Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door ons beheerde persoonsgegevens tegen toevallig(e) of opzettelijk(e) manipulatie, verlies, verstoring of toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig technologische ontwikkelingen continu verbeterd.

6. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een internetgebruiker worden opgeslagen. Deze helpen de internetverbinding tijdens uw bezoek aan onze websites te onderhouden. Tegelijkertijd ontvangen wij via deze cookies informatie waarmee een analyse over uw gebruik van de websites mogelijk is, zodat wij onze websites aan de behoeften van de bezoekers kunnen aanpassen. Cookies worden voor een deel alleen voor de duur van het bezoek (sessiecookie) aan de website, maar voor een deel ook langdurig (permanente cookies) door uw browser opgeslagen.
Het sessiecookie, die bij elk bezoek aan een website wordt ingesteld, is alleen aanwezig gedurende de periode dat u online bent en wordt inactief zodra u uw browser sluit. Dit cookie is uitsluitend nodig voor de technische communicatie tussen de browser en de webserver.
Bij een bezoek aan onze website vragen wij u om toestemming voor het gebruik van cookies. Natuurlijk kunt u onze websites ook zonder cookies gebruiken. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in uw browserinstellingen aan te geven. Als u geen cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van alle functionaliteiten van ons online aanbod.

7. Gebruik van Webfonts van MyFonts.com
Enkele van onze websites gebruiken Webfonts van MyFonts om de optische weergave van de informatie op de desbetreffende website te verbeteren. De lettertypen van MyFonts.com zijn hierbij als Webfonts op de desbetreffende webserver opgeslagen. Bij een bezoek aan de website wordt op grond van de licentie via uw webbrowser een bezoekersteller bij MyFonts (MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS) opgevraagd, zodat MyFonts op deze manier in ieder geval uw IP-adres kan achterhalen. Als uw browser de WebFonts van MyFonts niet ondersteunt of eventueel de toegang hiertoe verhindert, dan wordt onze website in plaats daarvan met een standaard lettertype weergegeven. Meer informatie over de MyFonts Webfonts en over privacy kunt u vinden op www.myfonts.com/info/webfonts en www.myfonts.com/info/legal.

8. Aanvullende privacyverklaring met betrekking tot onze Facebook-fanpagina's
De door DALLI-WERKE GmbH & Co. KG of de daaraan gelieerde ondernemingen of door Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG of haar dochterondernemingen beheerde Facebook-fanpagina's bieden u tevens de mogelijkheid informatie over onze diensten te vergaren of met ons contact op te nemen en te communiceren. Onze Facebook-fanpagina's worden aangeboden op grond van de overeenkomst die wij zijn aangegaan met Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) over de gemeenschappelijke verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 26 AVG ("Addendum Verantwoordelijke Paginastatistieken"). Op grond hiervan kunnen wij zelf geen beslissingen over de verwerking van statistiekgegevens nemen en deze uitvoeren. De primaire verantwoordelijkheid wordt overeenkomstig de AVG voor de verwerking van statistiekgegevens en de naleving van alle verplichtingen uit hoofde van de AVG met betrekking tot de verwerking van statistiekgegevens gedragen door Facebook.
Wij maken u erop attent dat, wanneer u de Facebook-fanpagina's bezoekt, er gegevens van u als gebruiker buiten de EU kunnen worden verwerkt. De hierbij betrokken firma Facebook, Inc. heeft zich er als Amerikaanse aanbieder met Privacy Shield-certificering toe verplicht de standaard regelsstandaardregels voor gegevensbeschermings van de EU na te leven: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active (Bijgewerkt: 11-03-2019).
Uw gegevens kunnen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden worden verwerkt, bijvoorbeeld voor het aanmaken van gebruikersprofielen en het gericht tonen van advertenties op basis van de interesses die uit uw gebruiksgedrag worden afgeleid. Hiervoor worden doorgaans cookies op uw computer opgeslagen.
Via de functie "Paginastatistieken" kunnen wij in dit kader bij Facebook statistische gegevens van verschillende categorieën met betrekking tot het gebruik van de Facebook-fanpagina's opvragen. Voorbeelden daarvan zijn het totale aantal paginabezoeken, "vind ik leuk"-gegevens, pagina-activiteiten, interactie met berichten, bekeken video's, het bereik van berichten, reacties, gedeelde inhoud, antwoorden, het aandeel mannen en vrouwen, herkomst naar land en woonplaats, taal, bezoeken van en kliks in de webshop, kliks op de routeplanner en kliks op telefoonnummers. Deze gegevens gebruiken wij om onze pagina's aantrekkelijker te maken en beter af te stemmen op de behoeften (bijvoorbeeld door te bepalen wat het juiste moment is om bepaalde inhoud te publiceren).
Voor de Facebook-fanpagina's worden persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de op de behoeften en doelgroepen afgestemde vormgeving van ons aanbod van informatie en communicatie met de gebruikers (rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder f), AVG). Indien u door Facebook als aanbieder van het platform wordt verzocht om toestemming te verlenen voor een bepaalde gegevensverwerking, is deze verwerking gebaseerd op de rechtsgrond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG.
Voor wat betreft de uitoefening van uw rechten als betrokkene en verzoeken om inlichtingen, wijzen wij u erop dat u zich hiervoor het beste rechtstreeks tot Facebook kunt wenden (zie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
Meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens en rechten en mogelijke instellingen in dit verband voor de bescherming van uw privacy, waaronder ook de mogelijkheid om bezwaar te maken (opt-out), vindt u in het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ en in de "Informatie over gegevens voor paginastatistieken" op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of http://www.youronlinechoices.com

9. Gebruik van YouTube-video's
Voor de integratie van video's maakt deze website af en toe gebruik van de dienst YouTube. YouTube wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Hierbij wordt voor de integratie van YouTube-video's de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" toegepast, doordat pas bij het afspelen van de YouTube-video een cookie op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. YouTube verklaart dat bij het tonen van een geïntegreerde video in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus geen cookies met persoonsgegevens worden opgeslagen.
Meer informatie over gegevensverwerking door YouTube en de privacyverklaring van YouTube (Google) vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Klik de geïntegreerde video's niet aan als u er zeker van wilt zijn dat YouTube geen gegevens over u ontvangt.

10. Wijziging van de bepalingen betreffende gegevensbescherming
Door de verdere ontwikkeling van onze website en de implementatie van nieuwe technologieën etc., kan het noodzakelijk zijn om deze verklaring betreffende gegevensbescherming te wijzigen. We behouden ons het recht voor om de verklaring betreffende gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen. Wij raden u aan om de actuele verklaring betreffende gegevensbescherming van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

 

De informatie betreffende gegevensbescherming en gegevensverwerking door ons conform artikel (art.) 13, 14 en 21 van de AVG en de uitbreidende informatie betreffende gegevensbescherming op onze website, kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen worden door ons op deze site vermeld. Oudere versies zijn in het archief in te zien.